هر آنچه درباره کمپین بازاریابی باید بدانید!

کمپین بازاریابی خلاقیت بدون استراتژی مهدی انت

حتما تا کنون با عبارت «کمپین بازاریابی» و یا «کمپین تبلیغاتی» مواجه شده‌اید. بر خلاف تصور رایج، به هر نوع فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی – چه در حوزه آنلاین و چه غیر آنلاین – کمپین اطلاق نمی‌شود. هر کسب ‌و کار می‌تواند کمپین‌های مختلفی در مطبوعات چاپی، شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی تلفنی و … اجرا کند. ساز و کار هر کمپین، به هدفی که برای آن در نظر گرفته‌ شده بستگی‌ دارد دکتر مهدی آنت در این مقاله به تعریف کمپین بازاریابی و اهداف و انواع این کمپین می‌پردازد.

کمپین بازاریابی چیست؟

کمپین‌هــای بازاریابــی مجموعــه‌ای از فعالیت‌هــای هماهنــگ و مرتبــط هســتند کــه در جهــت پیشــبرد فــروش برای رسیدن به اهداف بازاریابی طراحی می‌شوند. این کمپین‌ها عموما در بـازه زمانـی مشـخصی اجـرا می‌شـوند، بـا هـدف قـرار دادن مشـتریان بالقـوه یـا فعلـی، تـلاش می‌کننـد توجـه مخاطبـان را جلـب کننـد. بنابرایـن فراینـدی کـه بـرای مدیریـت یـک کمپیـن لازم داریـد بـه ایـن ترتیـب اسـت:

برنامه ریزی: فرایندی راهبردی که در آن اهداف توسعه کمپین توسط تصمیم گیرندگان تدوین می‌گیرد.

توسعه: فرایند تاکتیکی از خلق پیشنهاد کمپین، انتخاب طراحی، رسانه و مشتریان هدف

اجرا: فرایند عملیاتی از اجرای کمپین در رسانه مورد نظر و کنترل همه جنبه‌های مرتبط.

تحلیل: ارزیابی فرایند مدیریت کمپین و نتایج آن نسبت به اهداف اولیه.

تغییـرات رفتـار مشـتری، همان طـور کـه پیشتـر بـه تفصیـل ذکـر شـد، موجـب شده اسـت متخصصیـن بازاریابـی کانال‌هــای مختلفــی را بــرای اهــداف مختلــف در برنامه ریــزی کمپین‌هــا بــه کار گیرنــد. در ســالیان گذشــته متخصصیـن بازاریابـی تـلاش کرده‎انـد کنتـرل بیشـتری بـر مشـتریان داشـته باشـند؛ چگونـه، کجـا و در چـه زمانـی بـه آن‌هـا دسترسـی داشـته باشـند. شـبکه‌های اجتماعـی بـه عنـوان یـک کانـال ارتباطـی مهـم و نوظهـور در دنیـای جدیــد، رفتــار مشــتریان را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا برندهــا از یــک ســو و بیــان نیازمندی‌هــای خــود از ســوی دیگــر تغییــر داده اســت.

با وجــود اینکــه گســتردگی کانال‌هــای موجــود وظیفــه متخصصیــن بازاریابــی را بــرای دسـتیابی بـه مشـتریان هـدف خـود دشـوار کـرده اسـت، یکپارچگـی، مرتبـط بـودن اطلاعات فراهـم شـده، زمـان ارائـه اطلاعـات و دقـت در تشـخیص دغدغه‌هـای مشـتریان از مزایایـی اسـت کـه تنهـا بـا اسـتفاده از چندیـن کانـال بــه صــورت همزمــان میســر شده اســت.

اهداف کمپین‌های بازاریابی

از کمپین‌های بازاریابی برای اطلاع‌رسانی، متقاعد کردن مخاطب هدف و یادآوری و ارائه محصول استفاده می‌شود. با این حال، آیا افزایش فروش محصول تنها هدفی است که می‌توان برای کمپین‌های تبلیغاتی متصور شد؟ بدون تردید، خیر! شما می‌توانید با کمک کمپین بازاریابی به اهداف مختلفی مانند موارد زیر دست پیدا کنید:

۱.معرفی محصول یا خدمت جدید

۲.ترویج محصول یا خدمت فعلی

۳.جذب مشتری جدید

۴.افزایش آگاهی از برند

۵.ایجاد انگیزه برای انجام اولین خرید

۶.بازگرداندن مشتریان

۷.آموزش مشتریان راغب (لید)

۸.افزایش فروش

۹.انتقال ارزش پیشنهادی

۱۰.تشویق مخاطبان به تغییر برند

تعیین هدف کمپین بازاریابی به شما اجازه می‌دهد تا بدانید چه مخاطبی را از طریق چه کانالی هدف بگیرید. به همین دلیل، قبل از هر کاری باید بدانید که می‌خواهید با کمپین خود به چه چیزی دست پیدا کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما بخواهید که مشتریان بیشتری را از فروشگاه رقیب جذب کنید. از این رو، شما باید پیامی قدرتمند را از طریق کمپین خود منتقل کنید تا آن‌ها برند محبوب خود را رها کنند و به سمت شما بیایند.

ساختار کمپین بازاریابی

فعالیت‌های بازاریابی نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد به طوری که هر مرحله از فرایند قبل از راه‌اندازی قابل درک باشد. از آنجا که یک کمپین بازاریابی به صورت تاکتیکی و بر اساس طرحی است شما نیاز به نقشه‌ای از روند تاکتیکی تبلیغاتی اولیه تا رسیدن به نتیجه نهایی دارید. مراحلی برای اجرای کمپین بازاریابی وجود دارد:

مخاطبان هدف خود را انتخاب کنید: چه کسانی علاقمندید که جذب شوند؟

هدف خود یا همان شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) را مشخص کنید: شما برای انجام دادن این کمپین چه می‌خواهید و چگونه عملکرد را اندازه‌گیری می‌کنید؟

ارائه (offer)خود را مشخص کنید: چه انگیزه‌ای توجه شما را جلب خواهد کرد؟

کانال خود را شناسایی کنید: چه کانال‌های رسانه‌ای برای ترویج این پیشنهاد استفاده خواهید کرد؟

صفحه فرود (landing page) بهینه‌ای ایجاد کنید: چگونه برای جذب بازدید کننده اقدام می‌کنید؟

ردیابی و نتایج سنجش: چگونه شما موفقیت خود را خواهید سنجید؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *