هر آنچه درباره کمپین بازاریابی باید بدانید!

کمپین بازاریابی خلاقیت بدون استراتژی مهدی انت

حتما تا کنون با عبارت «کمپین بازاریابی» و یا «کمپین تبلیغاتی» مواجه شده‌اید. بر خلاف تصور رایج، به هر نوع فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی – چه در حوزه آنلاین و چه غیر آنلاین – کمپین اطلاق نمی‌شود. هر کسب ‌و کار می‌تواند کمپین‌های مختلفی در مطبوعات چاپی، شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی تلفنی و … اجرا کند. ساز و کار هر کمپین، به هدفی که برای آن در نظر گرفته‌ شده بستگی‌ دارد دکتر مهدی آنت در این مقاله به تعریف کمپین بازاریابی و اهداف و انواع این کمپین می‌پردازد.

کمپین بازاریابی چیست؟

کمپین‌هــای بازاریابــی مجموعــه‌ای از فعالیت‌هــای هماهنــگ و مرتبــط هســتند کــه در جهــت پیشــبرد فــروش برای رسیدن به اهداف بازاریابی طراحی می‌شوند. این کمپین‌ها عموما در بـازه زمانـی مشـخصی اجـرا می‌شـوند، بـا هـدف قـرار دادن مشـتریان بالقـوه یـا فعلـی، تـلاش می‌کننـد توجـه مخاطبـان را جلـب کننـد. بنابرایـن فراینـدی کـه بـرای مدیریـت یـک کمپیـن لازم داریـد بـه ایـن ترتیـب اسـت:

برنامه ریزی: فرایندی راهبردی که در آن اهداف توسعه کمپین توسط تصمیم گیرندگان تدوین می‌گیرد.

توسعه: فرایند تاکتیکی از خلق پیشنهاد کمپین، انتخاب طراحی، رسانه و مشتریان هدف

اجرا: فرایند عملیاتی از اجرای کمپین در رسانه مورد نظر و کنترل همه جنبه‌های مرتبط.

تحلیل: ارزیابی فرایند مدیریت کمپین و نتایج آن نسبت به اهداف اولیه.

تغییـرات رفتـار مشـتری، همان طـور کـه پیشتـر بـه تفصیـل ذکـر شـد، موجـب شده اسـت متخصصیـن بازاریابـی کانال‌هــای مختلفــی را بــرای اهــداف مختلــف در برنامه ریــزی کمپین‌هــا بــه کار گیرنــد. در ســالیان گذشــته متخصصیـن بازاریابـی تـلاش کرده‎انـد کنتـرل بیشـتری بـر مشـتریان داشـته باشـند؛ چگونـه، کجـا و در چـه زمانـی بـه آن‌هـا دسترسـی داشـته باشـند. شـبکه‌های اجتماعـی بـه عنـوان یـک کانـال ارتباطـی مهـم و نوظهـور در دنیـای جدیــد، رفتــار مشــتریان را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا برندهــا از یــک ســو و بیــان نیازمندی‌هــای خــود از ســوی دیگــر تغییــر داده اســت.

با وجــود اینکــه گســتردگی کانال‌هــای موجــود وظیفــه متخصصیــن بازاریابــی را بــرای دسـتیابی بـه مشـتریان هـدف خـود دشـوار کـرده اسـت، یکپارچگـی، مرتبـط بـودن اطلاعات فراهـم شـده، زمـان ارائـه اطلاعـات و دقـت در تشـخیص دغدغه‌هـای مشـتریان از مزایایـی اسـت کـه تنهـا بـا اسـتفاده از چندیـن کانـال بــه صــورت همزمــان میســر شده اســت.

اهداف کمپین‌های بازاریابی

از کمپین‌های بازاریابی برای اطلاع‌رسانی، متقاعد کردن مخاطب هدف و یادآوری و ارائه محصول استفاده می‌شود. با این حال، آیا افزایش فروش محصول تنها هدفی است که می‌توان برای کمپین‌های تبلیغاتی متصور شد؟ بدون تردید، خیر! شما می‌توانید با کمک کمپین بازاریابی به اهداف مختلفی مانند موارد زیر دست پیدا کنید:

۱.معرفی محصول یا خدمت جدید

۲.ترویج محصول یا خدمت فعلی

۳.جذب مشتری جدید

۴.افزایش آگاهی از برند

۵.ایجاد انگیزه برای انجام اولین خرید

۶.بازگرداندن مشتریان

۷.آموزش مشتریان راغب (لید)

۸.افزایش فروش

۹.انتقال ارزش پیشنهادی

۱۰.تشویق مخاطبان به تغییر برند

تعیین هدف کمپین بازاریابی به شما اجازه می‌دهد تا بدانید چه مخاطبی را از طریق چه کانالی هدف بگیرید. به همین دلیل، قبل از هر کاری باید بدانید که می‌خواهید با کمپین خود به چه چیزی دست پیدا کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما بخواهید که مشتریان بیشتری را از فروشگاه رقیب جذب کنید. از این رو، شما باید پیامی قدرتمند را از طریق کمپین خود منتقل کنید تا آن‌ها برند محبوب خود را رها کنند و به سمت شما بیایند.

ساختار کمپین بازاریابی

فعالیت‌های بازاریابی نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد به طوری که هر مرحله از فرایند قبل از راه‌اندازی قابل درک باشد. از آنجا که یک کمپین بازاریابی به صورت تاکتیکی و بر اساس طرحی است شما نیاز به نقشه‌ای از روند تاکتیکی تبلیغاتی اولیه تا رسیدن به نتیجه نهایی دارید. مراحلی برای اجرای کمپین بازاریابی وجود دارد:

مخاطبان هدف خود را انتخاب کنید: چه کسانی علاقمندید که جذب شوند؟

هدف خود یا همان شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) را مشخص کنید: شما برای انجام دادن این کمپین چه می‌خواهید و چگونه عملکرد را اندازه‌گیری می‌کنید؟

ارائه (offer)خود را مشخص کنید: چه انگیزه‌ای توجه شما را جلب خواهد کرد؟

کانال خود را شناسایی کنید: چه کانال‌های رسانه‌ای برای ترویج این پیشنهاد استفاده خواهید کرد؟

صفحه فرود (landing page) بهینه‌ای ایجاد کنید: چگونه برای جذب بازدید کننده اقدام می‌کنید؟

ردیابی و نتایج سنجش: چگونه شما موفقیت خود را خواهید سنجید؟

انواع کمپین های بازاریابی

1- کمپین آگاهی از برند

یک کمپین آگاهی از برند فقط یک هدف دارد. انتشار این خبر در مورد این که شرکت شما چیست و چه می‌کند؟

وظیفه هر نوع از کمپین‌ها می باشد که باعث آگاهی از برند شوند. در کمپین دیجیتال مارکتینگ و سایر کمپین‌ها همین اتفاق مشابه رخ می‌دهد. وقتی سخن از کمپین آگاهی از برند می‌شود، باید این را در نظر داشته باشید که این کمپین فراتر از شناسایی برند شما می‌باشد. این کمپین به مخاطبان این را می‌گوید که من را بشناسید، با تمام جزییات و محصولات! بدانید از کجا شروع کرده‌ام و هدف این برند چیست؟

2- کمپین تغییر نام تجاری یا ریبرندینگ

از دیگر انواع کمپین های بازاریابی کمپین تغییر نام تجاری می باشد. موفق ترین شرکت ها همیشه راهی برای متحول کردن محصولات خود و حفظ مرتبط بودن پیدا می کنند.

این همان چیزی است که کمپین‌ های تغییر نام تجاری به کار می‌ روند: راه‌ اندازی مجدد محصولات بسیار محبوب یا معرفی مجموعه‌ ای از ارزش‌ های جدید شرکت شما به مشتریانتان در هر صورت، راه اندازی یک کمپین تغییر نام تجاری باید چیزی بیش از تغییر فونت باشد. این باید تلاشی تمام عیار برای مدرن کردن یک محصول باشد یا به مشتریان نشان دهید که به آرامی به سمت چیزی متفاوت می‌روید و در حال تغییر و به روز رسانی هستید.

تغییر نام یک شرکت می‌تواند حتی به کم یا زیاد شدن یک کلمه مختصر شود. شرکت‌های زیادی با انجام همین روش توانسته‌اند تا فروش محصولات خود را تا چندین برابر افزایش دهند.

3- کمپین بازاریابی موتورهای جستجو

هنگامی که مشتریان از موتورهای جستجو استفاده می‌کنند، می‌توانید آن‌ها را با بازاریابی موتورهای جستجو (SEM) هدف قرار دهید. ایده این است که وقتی افراد عبارتی را جستجو می‌کنند یا سوالی می‌پرسند، می‌توانید آن‌ها را با تبلیغات پولی در نتایج جستجو هدف قرار دهید.

از آنجایی که اکثر بازدیدکنندگان جدید اکنون وب‌ سایت‌‌هایی را با استفاده از موتورهای جستجو پیدا می‌کنند، راه اندازی کمپین‌های بازاریابی موتورهای جستجو راهی عالی برای هدایت مشتریان بالقوه به سایت شما است.

4- کمپین بازاریابی رسانه های اجتماعی

از پر استفاده ترین انواع کمپین‌های تبلیغاتی به خصوص در ایران، کمپین تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی می‌باشد. سوشال مدیا مارکتینگ نام دیگری است که می‌توان در قسمت کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی قرار داد. کمپین‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی همه جا هستند: از فیس بوک گرفته تا تیک تاک، اینستاگرام تا توییتر.

فراتر از انتخاب پلتفرم‌هایی که قرار است برای کمپین بازاریابی استفاده کنید، باید تصمیم بگیرید که آیا آن را به صورت رایگان منتشر کنید یا از تبلیغات پولی استفاده کنید، یا هر دو.

5- کمپین بازاریابی محتوای تولید شده توسط کاربر یا (UGC)

این نوع از انواع کمپین‌های بازاریابی، کمپین‌های بازاریابی محتوای تولید شده توسط کاربر می‌باشد. کمپین‌های بازاریابی محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) جایی است که به جای اینکه یک کسب‌وکار محتوایی برای اشتراک‌ گذاری ایجاد کند، شما مخاطبان خود را مجبور به انجام آن می‌کنید.

6- کمپین بازاریابی روابط عمومی

کمپین‌های روابط عمومی برای اطلاع رسانی درباره یک رویداد یا معرفی محصول راه اندازی می شوند. ایده این است که با راه‌اندازی یک کمپین روابط عمومی، پیام شما توسط مخاطبان بزرگ‌تری دریافت می‌شود و سپس آن را منتقل می‌کنند. البته هدف نهایی این نوع کمپین‌ها جلب توجه مخاطب دیگر است، رسانه‌ها.

7- کمپین بازاریابی راه اندازی محصول

از دیگر انواع کمپین‌های بازاریابی، کمپین راه اندازی محصول می‌باشد. عرضه محصول نقش مهمی در موفقیت هر انتشار جدید شرکت دارد. درست کردن کمپین راه اندازی محصول به معنای هدف قرار دادن مخاطبان مناسب و ایجاد سر و صدای کافی در مورد پیشنهاد شما است تا مردم را هیجان زده کند.

 

 

۸- کمپین بازاریابی ارجاعی

از کارامدترین انواع کمپین‌ها، کمپین تبلیغاتی ارجاعی می‌باشد. برنامه‌های ارجاع به مشتریان شما بهترین‌های هر دو جهان را می دهد: آن‌ها می‌توانند محصولی را که دوست دارند به دوستان و خانواده خود توصیه کنند و در این فرآیند پاداش دریافت کنند.

۹- کمپین بازاریابی شریکی

کمپین بازاریابی شریکی از دیگر انواع کمپین های بازاریابی می باشد. گاهی اوقات، محصولات به صورت جفت یا شراکتی، بهتر فروخته می شوند. کمپین های بازاریابی شریک جایی است که دو شرکت غیررقیب نیروها را به هم می پیوندند و یک محصول یا خدمات را برای یک مخاطب هدف مشابه تبلیغ می کنند

۱۰- کمپین بازاریابی اینفلوئنسری

دهمین مورد انواع کمپین های بازاریابی، کمپین های بازاریابی اینفلوئنسری می باشد. کمپین های بازاریابی اینفلوئنسر مانند کمپین های بازاریابی ارجاعی اثر زیادی بر روی احساسات ما دارند. به جای اینکه از مشتریان خود بخواهید محصول شما را به خانواده و دوستان خود ارجاع دهند، یک اینفلوئنسر محبوب رسانه های اجتماعی یا وبلاگ نویس را به کار می گیرید تا محصول شما را تبلیغ می کند. اگر کمپین موفقیت آمیز باشد، به طور بالقوه می توانید نام تجاری خود را برای هزاران یا حتی میلیون ها نفر جدید باز کنید.

راهکارهای طراحی کمپین بازاریابی

۱. استفاده از وقایع و رویدادهای اجتماعی : استفاده از حوزه ی تخصصی خود به گونه ای که متناسب با موقعیت های خاص باشد، آسان ترین راه برای آن است که در مورد کسب و کار شما صحبت شود. اینگونه تاثیرگذاری خود را افزایش می دهید و به محصولات و خدمات تان اعتبار می بخشید.

۲. از مشتریان بخواهید به شما رجوع کنند : ایجاد و افزایش مراجعه کننده از مشتریان فعلی یکی از بهترین روش ها برای بازاریابی کردن کسب و کارتان است. به مشتریان خود توضیح دهید دقیقاً به دنبال چه نوع تعاملی هستید و آنها چگونه می توانند کمک کنند. مانند کمپین های خیرخواهانه که از مردم خواسته می شود جهت انجام کار خیری کمک هزینه ای را در حد توان مالی خود پرداخت کنند.

۳. خودتان را به جای مشتریان بگذارید : برای آنکه بفهمید مشتریان شما واقعا چه می خواهند، سعی کنید با تعداد بسیاری از آنها ارتباط برقرار کنید و ببینید عموما به چه چیزهایی علاقه دارند و سبک زندگی عادی و سلیقه ی آنها چگونه است. رفتار آنها را مشاهده کنید و ببینید به چه خدماتی نیاز دارند یا واکنش مثبتی به آنها نشان می دهند، سپس کسب و کار خود را با نیاز و علایق آنها منطبق کنید.

۴. نمونه های مجانی یا اشانتیون بدهید : اگر افراد محصول شما را امتحان کنند ، ممکن است در آینده آن را خریداری کنند. افرادی را برای اینکار قرار دهید تا با رویی گشاده و به شیوه ای محترمانه محصول شما را به صورت مجانی به افراد بدهند تا افراد آن را امتحان کنندو با محصولات شما بیشتر آشنا شوند، حتی اگر فرصت مناسبی به وجود آمد از آنها بخواهید نظراتشان را در مورد محصول بیان کنند

 

هر آنچه درباره کمپین بازاریابی باید بدانید!

 

تفاوت کمپین تبلیغاتی و کمپین بازاریابی چیست؟

کمپین بازاریابی شیوه‌ای است که شرکت‌ها به کمک آن میزان آگاهی از برند خود را افزایش می‌دهند و مشتریان را نسبت به خرید از خود متقاعد می‌کنند در حالیکه تبلیغات فرایند ساخت پیام‌های ترغیب‌کننده حول آن اهداف کلی است.

کمپین تبلیغاتی می‌تواند بخشی از استراتژی یک کمپین بازاریابی باشد.

 

بخشهای اساسی یک الگوی برنامه ریزی کمپین چیست؟

هدف از برنامه ریزی کمپین بازاریابی، شناسایی فعالیت ها و کانال های بازاریابی مرتبط یکپارچه برای رسیدن به اهداف کمپین و همچنین تأثیرگذاری بر مشتریان است. یک طرح کمپین مؤثر دارای یک مفهوم کمپین جذاب و قابل اشتراک گذاری است. که از ابزارهای ارتباطی بازاریابی آنلاین و آفلاین و کانال های رسانه دیجیتال استفاده می کند. برنامه کمپین یک برنامه ارتباطی کوتاه مدت برای تولید فروش است. هدف آن جذب مخاطبان است، معمولاً تمرکز بازاریابی محتوا و یک برنامه رسانه ای یکپارچه دارد.

*یک برنامه کمپین بازاریابی جامع دارای موارد زیر است:

اهداف روشن و واقع بینانه ای  که می توانید از رسیدن به آنها مطمئن باشید.

بهترین استراتژی برای دستیابی به این اهداف در مقابل رقبای شما

جزئیات کافی از تاکتیک ها و اقدامات مورد نیاز برای تبدیل استراتژی به عمل

روشی برای بررسی اینکه آیا در مسیر برنامه های خود هستید.

 

هر آنچه درباره کمپین بازاریابی باید بدانید!

طراحی و برنامه ریزی کمپین بازاریابی

حال بررسی کنیم که  طراحی و برنامه ریزی یک  طراحی و برنامه ریزی یک کمپین بازاریابی بازاریابی چگونه است؟ چه ابتدای ماه جدید ، سه ماهه دوم یا پایان سال تقویمی باشد در همه ی زمان ها وقت خوبی است که بررسی کنید کدام کمپین های بازاریابی به خوبی کار می کنند و ایده هایی برای فعالیت های جدید ایجاد می کنید.

اکثر سازمان ها به دلیل اتخاذ یک استراتژی اولیه ضعیف و برنامه ریزی ناکافی برای فعالیت های بازاریابی خود ، مرتباً در تبلیغات کوتاهی می کنند. چنین تلاش های تبلیغاتی بدون برنامه ای فاقد الهام بخشی است که در محتوای آنها لازم است .

بنابراین در به اشتراک گذاشتن ایده مورد نظر و استراتژیک هنگام به نمایش گذاشتن یا فروش محصولاتشان عقب مانده است. همانطور که در اکثر موارد دیده می شود ، تعداد قابل توجهی از منابع در کمپین های بازاریابی هدر می روند.

اکثر تیم های بازاریابی از اهمیت طراحی و برنامه ریزی کمپین های بازاریابی غافل هستند. و عموما در رسیدن به اهداف مشخص برای افزایش فروش دچار شک و تردید می شوند.

یک نمونه طراحی و برنامه ریزی کمپین بازاریابی موفق سازمان را قادر می سازد :

تا اهداف خود را بهتر تعیین کند ،

نیازهای بخش های مختلف بازار را درک کند و آنها را به طور کارآمد ایجاد کند ،

پیام رسانی مورد نظر را توسعه دهد و

همچنین کانال های ایده آل را برای تلاش های تبلیغاتی خود انتخاب کند.

برای برنامه ریزی و طراحی کمپین های بازاریابی بهتر از موارد زیر را در نظر بگیرید :

۱.شناسایی درست مخاطب هدف

۲.تقسیم وظایف بین تیم های درگیر در کمپین

۳.میزان بودجه مورد نیاز

۴.مدت زمان کمپین

۵.کانالهای بازاریابی مورد نیاز برای اجرای کمپین

۶.مشخص نمودن انتظارات از اجرای کمپین

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *